We know Estonia

30.6.2023 | Leisure

Tartu’s Emajõgi Festival to take place this Saturday

Tartu’s Emajõgi Festival to take place this Saturday

The popular annual Emajõgi Festival will take place in Tartu tomorrow. The festival, which centres on the Emajõgi River, … Read more